Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst.
1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“)
vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v
souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na
webových stránkách www.jasano.cz.


Ing. Jana Baumruková
IČ: 08630011
se sídlem: Praha - Libeň, Na Štěpnici 1652/25, PSČ 18200
zapsaný v živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu Praha 8.
kontaktní údaje:
e-mail: info@jasano.cz
telefon: 739665111
web: https://www.jasano.cz
(„Prodávající“)
Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování
osobních údajů, která naleznete na https://www.jasano.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.
Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou
vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění
Podmínek.
Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity
prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické
přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to
prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).
Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu
Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.


1. NĚKTERÉ DEFINICE
1.1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
1.2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně
ceny za jeho zabalení;
1.3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
1.4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
1.5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na
Celkovou cenu;
1.6. Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
1.7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování
zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
1.8. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
1.9. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.
1.10. Workshop je Zboží, jehož podmínky jsou podrobně popsány v odstavci 3.


2. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ
2.1. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.
2.2. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a
pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za
správné a pravdivé.
2.3. Na našem E-shopu také poskytujeme přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými
spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme
hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení
vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází
od reálného spotřebitele.


3. ZÁŽITKOVÝ WORKSHOP
3.1. Zážitkový workshop (“Workshop”) je kurz výroby prémiových prkének nebo jiných
truhlářských výrobků, který probíhá v Provozovně truhlárny Jan Schachner na adrese
Revoluční 256, Hovorčovice, 250 64.
3.2. Vedoucím Workshopů je truhlář Jan Schachner, adresou Rozšířená 2047/20, 182 00 Praha
8, IČ: 70088594.
3.3. Termíny a ceny zážitkových workshopů včetně všech informací a změn zveřejňujeme na
webovém rozhraní E-shopu, konkrétně zde: https://www.jasano.cz/zazitkovy-workshop/.
3.4. Termíny Workshopů můžeme v průběhu roku upravovat podle podmínek a svých
provozních možností, ale termín můžeme změnit nejpozději 7 dnů před začátkem
Workshopu. Workshop bude uspořádán, pokud počet přihlášených a platících účastníků
dosáhne daného minimálního počtu. Tento počet je uveden přímo u daného Workshopu na
webovém rozhraní E-shopu.
3.5. Přihlášení do Workshopu je možné provedením objednávky na E-shopu, jejím zaplacení a
následné rezervaci termínu Workshopu e-mailem na info@jasano.cz.
3.6. Při naplňování kapacity kurzu jsou přihlášení do kurzu zařazováni podle pořadí v evidenci
přihlášených. V případě jednoho vypsaného termínu jsou všichni přihlášení automaticky
zařazeni do nejbližšího termínu. V případě, že je pro kurz vypsáno v jednom pololetí více
termínů, je třeba vybrat termín a na ten se závazně přihlásit emailem (info@jasano.cz).
3.7. Nejzazší možný termín pro uhrazení kurzu je 7 dní před začátkem Workshopu.
3.8. Pokud změníme termín konání Workshopu, musíme změnu nahlásit Kupujícímu, a to
nejméně 7 dní před začátkem konání Workshopu. Pokud za nových podmínek nemáte o
Workshop zájem, bude Vám vráceno 100% uhrazené Ceny, nebo si může vybrat jakýkoliv
jiný nenaplněný Workshop.
3.9. Pokud z jakýchkoli důvodů dojde z Naší strany ke zrušení Workshopu, vrátíme Vám 100%
uhrazené Ceny, a to nejpozději do 30 dnů od vyhlášení zrušení kurzu, nebo si můžete místo
něj vybrat jakýkoliv jiný nenaplněný kurz.
3.10. Na zakoupený Workshop se může přihlásit přímo Kupující nebo ho může věnovat jiné osobě,
která se stane účastníkem. O tom, kdo bude účastníkem, je Nás potřeba informovat předem
při rezervaci termínu Workshopu na info@jasano.cz.
3.11. Na Workshop lze vystavit dárkový voucher, o který můžete požádat Prodávajícího
e-mailem.
3.12. Vždy je nutné navštívit Workshop, resp. uplatnit voucher do 1 roku od zakoupení. Po tomto
období propadá zakoupený Workshop (Voucher) bez nároku na vrácení zaplacené Ceny.
3.13. Prodávající ani Vedoucí Workshopu neodpovídá za jakékoliv zranění, které si účastník
Workshopu způsobí při provádění činností v rámci truhlářské výroby nebo výuky během
Workshopu, ani za jiné škody vzniklé účastníkovi nebo Vedoucímu Workshopu během
Workshopu. Účastník je povinen dbát bezpečnostních pokynů Vedoucího Workshopu.
Účastník smí používat truhlářské stroje pouze po předchozí dohodě s Vedoucím
Workshopu.
3.14. Cena Workshopu zahrnuje:
– Výuku tvorby prémiového prkénka nebo jiného truhlářského výrobku dle specifikace
Workshopu ve stanoveném rozsahu a ve stanovených prostorách
– Materiál a nářadí potřebné pro realizaci Workshopu


4. UZAVŘENÍ SMLOUVY
4.1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
4.2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití
komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní
sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu),
žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat.
Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.
4.3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku.
V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
4.3.1. Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte
zájem, tlačítkem „KOUPIT“);
4.3.2. Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném
způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky
v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu
a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží, způsobu
jeho doručení a platby;
4.3.3. Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží,
zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
4.4. V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat.
Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“
Objednávku dokončíte. Stiskem tlačítka „Objednat s povinností platby“ souhlasíte s
obchodními podmínkami a podmínkami ochrany osobních údajů. Po stisku tlačítka
„Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.
4.5. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou
odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude
shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění
účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové
zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření
Smlouvy mezi Námi a Vámi.
4.6. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o
situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než
kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy
v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě,
že nastane jakýkoliv důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás
kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti
Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.
4.7. V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena,
nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení
Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně
kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti
Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku
potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá
obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
4.8. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
4.9. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho
prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost,
pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný,
jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně
vyplňovat Vaše identifikační údaje.
4.10. V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je
třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného
pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.


5. UŽIVATELSKÝ ÚČET
5.1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského
účtu.
5.2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny
zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.
5.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně
těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje
neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
5.4. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.
5.5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když jej více, než 36 měsíců
nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.
5.6. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou
údržbu hardwarového a softwarového vybavení.


6. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
6.1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě.
V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou
v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy
totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu,
případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
6.2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
6.3. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním
Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
6.3.1. Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci
potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná
do 3 dnů od uzavření Smlouvy..
6.3.2. Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Shoptet Pay,
přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese:
https://www.shoptetpay.com/cs/vseobecne-obchodni-podminky-shoptet-pay/.
V případě platby kartou online je Celková cena splatná ihned.
6.3.3. Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí v Naší
provozovně. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při
převzetí Zboží.
6.4. Workshop musí být uhrazen nejpozději 7 dní před začátkem kurzu.
6.5. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na
Vaši e-mailovou adresu.
6.6. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží
převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním
na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.


7. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
7.1. Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, kterou jste učinili při tvorbě
Objednávky.
7.2. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.
7.3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a
platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sdělena v potvrzení Objednávky.
V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme
informovat prostřednictvím e-mailu.
7.4. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a
v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám.
V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do
zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.
7.5. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.4
Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že
Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém
případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení
Smlouvy, případně Zboží uskladnit, za což nám od Vás náleží úplata ve výši obvyklé. Pokud
se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto
odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za
dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
7.6. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným
způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady
s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám
zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od
doručení e-mailu.
7.7. Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy
Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na
Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně
k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto
okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli
znehodnocením Zboží.
7.8. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační
doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:
7.8.1. mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou
dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;
7.8.2. prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou
očekávanou dobu dodání.


8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
8.1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.7 Podmínek je Zboží
bez vad, zejména pak, že Zboží:
8.1.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti,
kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
8.1.2. je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;
8.1.3. je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži
nebo instalaci;
8.1.4. je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;
8.1.5. množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility
a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete
rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou
osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
8.1.6. je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití,
které můžete rozumně očekávat; a
8.1.7. odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty
před uzavřením smlouvy.
8.2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými
právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského
zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
8.3. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá
z podmínek dle čl. 7.1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění
(tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich
identifikačních údajů. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný
z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba
zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho
souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného
plnění.
8.4. Má-li Zboží vadu, máte následující práva:
8.4.1. na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části
Zboží; nebo
8.4.2. na odstranění vady opravou Zboží,
ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým
způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady,
hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada
odstraněna bez značných obtíží pro vás.
8.5. Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné
zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.
8.6. Dále máte právo na:
8.6.1. přiměřenou slevu z Ceny; nebo
8.6.2. odstoupení od Smlouvy,
jestliže:
a) odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;
b) se vada projeví opakovaně,
c) je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
d) je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v
přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.
8.7. Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.
8.8. V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.
8.9. Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého
Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
8.10. Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:
a) datum, kdy jste reklamaci uplatnili;
b) co je obsahem reklamace;
c) jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;
d) Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
8.11. Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a
poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato
lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.
8.12. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a
způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně
vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o
ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší
povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.
8.13. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného
odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.
8.14. V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se
vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.


9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
9.1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho
počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších
ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.
9.2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské
činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od
Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se
jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli
Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná
tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme
uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně,
začíná běžet dnem dodání první dodávky.
9.3. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním
e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro
odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který
tvoří přílohu č. 2 Podmínek.
9.4. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem
Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.
9.5. Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím
průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.
9.6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14
dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak
nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající
nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli.
V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady
spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši
odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží
nabízeli.
9.7. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti
odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od
Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že
došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně
originálního obalu.
9.8. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek Nám však odpovídáte za snížení
hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k
tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým
byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili
Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení
Ceny.
9.9. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud
existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích
osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 6.9.
Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli
v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své
podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli,
i bez udání důvodu.


10. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI
10.1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §
1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
10.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy
info@jasano.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.
10.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a
kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
10.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o
řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice
2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat
zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky.
Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí
z právních předpisů.
11.2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou.
Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat
korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo
přes kterou jste nás kontaktovali.
11.3. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni
změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale
pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.
11.4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie,
provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu
způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá
po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.
11.5. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od
Smlouvy.
11.6. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám
přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky
obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti.
Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.


11.7. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 9.12.2022.


PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI
Adresát: JASANO - Ing. Jana Baumruková, Na Štěpnici 25, Praha 8, 18200
info@jasano.cz
Uplatnění reklamace
Datum uzavření Smlouvy:
Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mailová adresa:
Zboží, které je reklamováno:
Popis vad Zboží:
Navrhovaný způsob pro vyřízení
reklamace:
Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo
uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením
mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
Datum:
Podpis:

 


PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Adresát: JASANO - Ing. Jana Baumruková, Na Štěpnici 25, Praha 8, 18200
info@jasano.cz
Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:
Datum uzavření Smlouvy:
Jméno a příjmení:
Adresa:
E-mailová adresa:
Specifikace Zboží, kterého se
Smlouva týká:
Způsob pro navrácení obdržených
finančních prostředků, případně
uvedení čísla bankovního účtu:
Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu
JASANO - Ing. Jana Baumruková („Prodávající”) nebo jiného prostředku komunikace na dálku,
mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp.
pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž
předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až
dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být
zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.
Toto odstoupení oznámí kupující Prodávajícímu písemně na adresu provozovny nebo elektronicky
na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.
Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní
obdržel.
Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní
prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě
kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob
dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží pouze
ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen
vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující
prokáže, že zboží Společnosti odeslal.
Datum:
Podpis: